כל המידע שצריך לדעת על יפוי כח מתמשך

עד לשינוי חוק הכשרות המשפטית, במקרה שאדם היה הופך לבלתי כשיר לקבל החלטות בכוחות עצמו, הפתרון היחיד היה למנות לאותו אדם אפוטרופוס באמצעות פנייה לבית משפט בבקשה לצו אפוטרופסות. מינוי אפוטרופוס הוא הליך מסורבל המחייב פניה לבית המשפט וכרוך בהוצאות כספיות משפטיות וכן לוקח זמן. 

הפגם החמור ביותר בהליך זה, הוא נטילת חירותו של האדם להחליט את אשר יעשה בענייניו. בנוסף, כל אדם רשאי להתמנות כאפוטרופוס וביהמ"ש אף יכול למנות אפוטרופוס חיצוני אשר אינו מכיר את האדם ואת שאיפותיו, והוא עשוי להחליט על פי שיקול דעתו האישית, מה שעלול לפגוע בכבוד של האדם המוגבל.  

גם לאחר מינוי האפוטרופוס, על האפוטרופוס הממונה חל פיקוח של האפוטרופוס הכללי, דבר שכרוך בקשיים רבים, סרבול ומערכת דיווחים נוקשה ובתוכם גם כללים שחייבו קבלת אישור מראש בטרם קבלת החלטות מסוימות. 

לאור מצב זה, תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות וביום 11 באוקטובר 2016 נכנס לתוקף תיקון מס' 18 לחוק. 

תיקון החוק נועד על מנת לאפשר לאדם לממש את רצונו ובחירותיו, באופן התואם את עקרונות זכויות האדם ע"י יצירת חלופות לאפוטרופסות המגבילות פחות את עצמאותו, שאחת מהן הינה ייפוי כח מתמשך. 

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי אשר מהווה חלופה למינוי אפוטרופוס, אותו יכול לערוך רק עורך דין שהוסמך לכך ושאין לו עניין אישי בדבר. ייפוי כח מתמשך נועד למצבים של אי יכולת לקבל החלטות בעתיד. 

כל אדם מעל גיל 18, כאשר הוא צלול בדעתו, רשאי לערוך ייפוי כח מתמשך ולבחור מרצונו מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר הוא אינו יוכל לקבל החלטות בעצמו בעתיד מכל סיבה שהיא. עורך ייפוי כח מתמשך נקרא "ממנה". 

הממנה יכול להחליט מי יטפל בענייניו האישיים, הרפואיים והרוכשים. 

כך למשל הממנה יכול לקבוע האם לגור בבית עם מטפל/ת או לצאת מן הבית ולגור בדיור מוגן, האם לתת מתנות לילדים ולנכדים, אופן השכרת נכסים שבבעלותו וכן החלטות משמעותיות רבות ואחרות.

ניתן למנות מיופה כוח לכלל העניינים באותו תחום או לחלקם בלבד, כמו גם למנות מספר מיופיי כוח, באופן שמיופה כוח אחד יהיה ממונה על עניין מסוים והאחר יהיה ממונה על עניין אחר. 

היתרון במינוי מספר מיופיי כוח הוא, שאם יבצר מאחד מהם לשמש כמיופה כוח, ימשיכו מיופיי הכוח האחרים לפעול. ניתן גם למנות מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא יוכל לבצע את תפקידו.

על מיופה הכוח ליתן את הסכמתו להתמנות כמיופה כוח. על עורך הדין להסביר למיופה הכוח את משמעות התפקיד, אחריותו וסמכויותיו. הסכמת מיופה הכוח תינתן לאחר שקרא את תוכן ייפוי הכוח, ולאחר שהוא אישר כי הוא עומד בתנאי הכשירות הנדרשים להתמנות כמיופה כוח.  

ייפוי כח המתמשך מופקד אצל האפוטרופוס הכללי וייכנס לתוקפו כאשר הממנה מאבד מצלילות דעתו ולא מסוגל לקבל החלטות בכוחות עצמו. במצב זה על מיופה הכוח להצהיר בפני האפוטרופוס הכללי על התקיימות התנאים לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח. הצהרה זו היא תנאי לכניסתו של ייפוי הכוח לתוקף.

אחת לשלוש שנים מיום הפקדת ייפוי הכוח ועד כניסתו לתוקף, שולח האפוטרופוס הכללי לממנה תזכורות, כדי לוודא שהוא מעוניין שייפוי הכוח ימשיך לעמוד בתוקפו, ויזכיר לממנה את זכותו לבטל או לשנות את ייפוי הכוח.

על מיופה הכוח לפעול במסירות, בשקידה, במיומנות ובתום לב לטובת הממנה ולא לטובת האינטרסים האישיים שלו.

ייפוי הכוח יהיה בתוקף עד לביטולו או לפקיעתו בהתאם לתנאים שנקבעו בחוק והודעה על כך תימסר לאפוטרופוס הכללי.

באפשרותו של הממנה לבטל את ייפוי הכוח בכל עת שיחפוץ בכך, כל עוד הממנה לא הגביל את עצמו במפורש בייפוי הכוח עצמו. כמו כן, בית המשפט יכול להחליט על ביטול ייפוי הכוח במקרה בו מיופה הכוח לא הפעיל את סמכויותיו כראוי. מלבד אלו, ייפוי הכח יפקע במספר מקרים נוספים הקבועים בחוק. 

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא אלא כסקירה כללית ולא ממצה. לשם קבלת ייעוץ משפטי ראוי, מומלץ לפנות לעורך דין מוסמך.

 גל פרנקו מלכה, עורכת דין

מוסמכת ע"י האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כח מתמשך 

ליצירת קשר ניתן לפנות בטל' 050-2227837 

מעוניינים במידע נוסף
צרו איתנו קשר